Categories
Sündmused

KuEL esimene kogunemine

22.02.2019 asutati Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL). KuEL eesmärgiks on koondada piirkonnas tegutsevaid juriidilisi ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Info ja registreerumine info@kuel.ee

Monday, April 1, 2019 at 4:00 PM – 7:00 PM UTC+03

Categories
Sündmused

Viie fir­ma esin­da­jad asu­ta­sid MTÜ Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit

Lii­du­ga kut­su­tak­se ühi­ne­ma kõi­ki Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vaid või re­gist­ree­ri­tud et­te­võt­jaid.

Jan­ne Ker­do OÜst Ker­do ja Part­ne­rid, Siim Kom­post fir­mast SR Veod OÜ, Ar­go Saul Nor­dic Hou­ses OÜst, Lee­lo Smo­la­rek Bal­ti Spoon OÜst ja Mar­tin Ur­va Emart OÜst asu­ta­sid ree­del, 22. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit, lü­hen­da­tult KUEL. Kõik viis asu­ta­ja­lii­get kuu­lu­vad uue MTÜ ju­ha­tus­se.

Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jaid koon­da­va lii­du moo­dus­ta­mi­se idee pak­kus mul­lu no­vemb­ris Jan­ne Ker­do, kui osa­les val­la­ma­jas toi­mu­nud et­te­võt­ja­te ümar­lauas. Siis le­pi­ti Ar­go Sau­li ja Lee­lo Smo­la­re­ki­ga kok­ku, et koh­tu­tak­se edas­pi­di ja aru­tak­se lii­du moo­dus­ta­mist. Al­ga­tu­se­ga ühi­ne­sid Siim Kom­post ja Mar­tin Ur­va.

Jan­ne Ker­do elab Kol­gas, on et­te­võt­ja ol­nud üle 20 aas­ta, es­malt oli FIE, aas­tal 2006 asu­tas lek­to­ri- ja kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nus­te­ga te­ge­le­va Ker­do ja Part­ne­rid OÜ.

Ta kom­men­tee­rib, et on aas­taid tund­nud, va­ja oleks ko­ha­lik­ke et­te­võt­jaid ühen­da­vat or­gan­sat­sioo­ni, et te­ha koos­tööd ja va­he­ta­da in­fot. Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ees­mär­gid on vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le kaa­sa ai­da­ta ko­gu­kon­na elu- ja et­te­võt­lus­kesk­kon­na eden­da­mi­se­le, luua si­de et­te­võ­te­te va­hel ja eden­da­da oma­va­he­list koos­tööd, ai­da­ta kaa­sa töö­koh­ta­de loo­mi­se­le val­las ning seis­ta liik­me­te ühis­hu­vi­de eest.

Jan­ne Ker­do: „Üks olu­li­ne ees­märk on ol­la koos­töö­part­ner ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le, et luua Kuu­sa­lu val­las sood­ne kesk­kond et­te­võt­lu­seks, see ai­tab tuua val­da juur­de mak­su­maks­jaid. Soo­vi­me võrd­väär­se­te part­ne­ri­te­na kaa­sa rää­ki­da val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­misp­rot­ses­sis.“

Vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le või­vad lii­du liik­meks saa­da Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vad ju­rii­di­li­sed isi­kud või FIEd, kes soo­vi­vad aren­da­da ühin­gu ees­mär­ki­de­ga koos­kõ­las ole­vat te­ge­vust, ko­hus­tu­vad täit­ma põ­hi­kir­ja ning üld­koo­so­le­ku ja ju­ha­tu­se ot­su­seid, et­te­võt­ja­te­na käi­tu­vad jät­ku­suut­li­kult ee­ti­li­selt ja au­salt.

Ju­ha­tus ko­gu­neb uues­ti es­mas­päe­val, 4. märt­sil, et va­li­da ju­ha­tu­se esi­mees ja aru­ta­da eda­sist te­ge­vust. Plaa­nis on koos­ta­da lii­du liik­me­te ee­ti­ka­koo­deks.

Laiem kok­ku­saa­mi­ne on ka­van­da­tud es­mas­päe­val, 1. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, siis oo­da­tak­se val­la tei­si et­te­võt­jaid osa­le­ma ja ühin­gu­ga lii­tu­ma.

Kuu­sa­lus Emar­ti Ehi­tus­poo­di pi­da­va fir­ma Emart OÜ üks oma­nik ja ju­ha­tu­se lii­ge Mar­tin Ur­va mee­nu­tab, et 2001. aas­tal loo­di Kuu­sa­lu val­las sa­ma­ni­me­li­ne et­te­võt­ja­te liit, too­kord oli eest­ve­da­ja Ma­ti Maa­nas Sal­mis­tult, kuid siis ei läi­nud ühin­gu te­ge­vus käi­ma.

Mar­tin Ur­va: „Üri­ta­si­me lii­tu käi­vi­ta­da, esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli Kuu­sa­lus Hir­ve­li Söö­gi­toa tei­se kor­ru­se saa­lis. Ko­gu­ne­si­me koos abi­kaa­sa­de­ga, kok­ku oli meid kol­me­küm­ne rin­gis. Re­gist­ree­ri­si­me Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du, mis hil­jem kus­tu­ta­ti re­gist­rist. Nüüd sai­me lii­du re­gist­ree­ri­da sa­ma ni­me­ga. Kind­las­ti on see väl­ja­kut­se, et liit jääks toi­mi­ma – lei­da val­la et­te­võt­ja­te­ga ühi­so­sa, ja­ga­da et­te­võt­lu­se­ga seo­tud in­fot, ha­ka­ta tun­nus­ta­ma et­te­võt­jaid, kor­ral­da­da pi­du­li­ku­maid kok­ku­saa­mi­si ja muud sel­list. Üks mõ­te on, et võiks lii­dus ja­ga­da te­ge­vu­si ka kit­sa­malt: tu­rism ja toit­lus­tus, tee­nin­duss­fäär, toot­jad ning põl­lu­ma­jan­dus. Vaa­ta­me, kui pal­jud meie­ga ühi­ne­vad, saa­da­me ot­se kut­seid ja kut­su­me pres­si­tea­te kau­du. Kind­las­ti tu­leks 1. ap­ril­li kok­ku­saa­mi­se­le eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da.“