Categories
Uncategorized @et

Kuusalu Ettevõtjate Liidu üldkoosolek 10. oktoobril 2019

Kuusalu Ettevõtjate Liit annab teada.

Liidu üldkoosolek toimub 10. oktoobril 2019, kl 15-17 Kuusalu Rahvamajas.

Päevakord, arutlusele tulevad teemad:
1. KuEL hetkeolukord: tehtud ja uued tegevused
2. Revidendi valimine
3. Noorte kaasamine
4. KuEL eetikakoodeks
5. Ettevõtete tunnustamine
6. Valla turismikaart
7. Informatsioon


KuEL liikmetele saadetakse e-posti teel täpsem informatsioon.

PS! Kui soovid kaasa rääkida ja olla KuEL liige, siis oled oodatud!
Võta julgelt ühendust info@kuel.ee.

Põhikirjaga saab tutvuda https://kuel.ee/liikmed/

Categories
Uncategorized @et

Kuusalu Ettevõtjate Liidu infopäev 30. mail 2019

KuEL koguneb taas!

KuEL infopäev toimub 30. mai 2019! Täpsem info ja registreerumine info@kuel.ee.

Ajakava

Kl 14.00-15.00 HEAK ettevõtluskonsultant Eduard Laur
„Tegutsevale ettevõtjale pakutavate toetuste ülevaade”
– Millised organisatsioonid pakuvad rahalisi ja mitterahalisi toetusmeetmeid, toetusete eesmärk ja kellele toetused on mõeldud.
– Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse nõustamisteenused ja koolitused.
„Kuusalu valla ettevõtlusmaastik võrreldes „Harju keskmisega“.

Kl 15.00-15.15 kohvipaus

Kl 15.15-16.45 KuEL edasised tegevused, mõttevahetus, turismikaardi arutelu.

—————————

PS! KuEL juhatuse liikmete kohtumine valla ja volikogu esindajatega toimub 28. mail.
Vallavalitsuse ja volikogu liikmed on oodatud!

KuEL eesmärgiks on soodustada kohalike ettevõtete koostööd ja infovahetust, tugevdada ettevõtlust Kuusalu vallas. Üheks eesmärgiks on ka arendada koostööd kohaliku omavalitsusega, parandada infovahetust, olla kaasatud valla arengut puudutavates küsimustes ja teha koostööd kolmanda sektoriga.
KuEL soovib osaleda ja kaasa rääkida üldplaneeringute, teede arengute jt valla tulevikku puudutavatel teemadel ning olla ettevõtete esindajana vallavalitsuse ja volikogu partneriks vallaelu edendamisel.

Categories
Uncategorized @et

Avatud uste päev Nordic Houses Disgolfi Pargis

Avatud uste päev on kõikidele Kuusalu valla ettevõtjatele ja ettevõtetele Nordic Houses Kiiu disgolfi pargis, mis toimub laupäeval, 18. mail 2019, ajavahemikus kl 11 – 17, endale sobival ajal.

Tule tutvu kohaliku discgolfi pargiga, kus saab aktiivselt ja meeldivalt aega sisustada. Ühtlasi saab lähemalt tutvuda disgolfiga ja teiste piirkonna ettevõtjatega. Oodatud on ka Sinu kolleegid ja pereliikmed.

Avatud uste päev on osalejatele tasuta. Registreerimine toimub kohapeal.

Lisainfo:

Korraldaja Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) info@kuel.ee

Nordic Houses Discgolf Park / Heinar Hurt tel. 502 7595

Categories
Uncategorized @et

Kuusalu Ettevõtjate Liidu liikmete arv juba 24!

7. mai seisuga on Kuusalu Ettevõtjate Liidu liikmeid juba 24.

Info liikmete osas leiab “Liikmed” lingilt.

Categories
Sündmused

KuEL uued liikmed!

9. aprillil toimunud KuEL juhatuse koosolekul otsustati võtta KuEL liikmeteks:

KuEL eesmärgiks on piirkondlike ettevõtete ühiste huvide eest seismine, olla koostööpartner kohalikule omavalitsusele, kaasa rääkida erinevates valla arengutes.

KuEL juhatuse poolt on kehtestatud liikme aastamaksuks 50 €, sisseastumismaks 50 € (ettevõtjad, kes liituvad kuni 1. mai 2019, ei maksa sisseastumismaksu).
Küsi julgesti info@kuel.ee.

KuEL tegemised – pane kalendrisse järgmised kuupäevad 18. mai 2019 ja 30. mai 2019. Täpsem info juba lähiajal!

Categories
Sündmused

KuEL esimene suurem kokkusaamine 1. aprillil

KuEL esimene suurem kogunemine toimub esmaspäeval, 1. aprillil algusega kl 16 Kuusalu Rahvamajas. Räägime asutatud liidu eesmärkidest, edasistest tegevustest, vahetame mõtteid, kuidas paremini koostööd teha.

Ajakava:
Kl 16.00-16.15 kogunemine, osalejate registreerimine
Kl 16.15-16.45 Samalaadsete liitude kogemused, Kiili Ettevõtjate Liidu esindaja Risto Saarjärv, KuEL juhatuse esimees Argo Saul
Kl 16.45-17.00 KuEL asutamine, asutajaliikmed
Kl 17.00-17.30 KuEL tutvustamine, eesmärgid, tegevused, Argo Saul
Kl 17.30-18.00 vaba mikrofon, mõttevahetus, kohvilaud.

Piirkonna ettevõtjad oodatud! Anna oma tulekust teada info@kuel.ee (hiljemalt 22. märtsiks).
Täname neid, kes on oma tulekust teavitanud!

KuEL on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.

Categories
Sündmused

Maaturismi Avatud Uste Päev tuleb taas!

Head turismiettevõtjad ja turismi edendajad – Eesti Maaturismi Ühing kutsub koostööle!

Suur turismihooaeg on kohe-kohe taas ukse ees! Üle-Eestiline maaturismi ettevõtete Avatud Uste Päev toimub taas 01. mail ja juba kuuendat aastat! Sellega seoses kutsume kõiki maaturismiettevõtteid üle Eesti liituma Avatud Uste Päevaga. Kaasa on oodatud lööma maapiirkondades tegutsevad majutusettevõtted, seikluspargid, muuseumid, teemapargid, aktiivse puhkuse pakkujad jt turismiettevõtted ning maal tegutsevad organisatsioonid, kes pakuvad maapiirkonna külastajatele erinevaid külastuselamusi läbi põnevate tegevuste.

Avatud Uste Päeva eesmärk on tutvustada maapuhkuse võimalusi ning maaturismiettevõtetesse üle-Eesti on külla oodatud kõik sektori tegemiste vastu huvi tundvad inimesed.

Palume osalejatel oma päevapakkumine koos ettevõtte kontaktide ja pildiga sisestada lingile https://navicup.com/public/register-object/avatud-uste-paev-2019/ee/Selline lahendus võimaldab Avatud Uste Päeva info kuvamise ka mobiilirakenduse NaviCup kaudu. Peale sisestamist tuleb info korraldajatele ülevaatamiseks ja läheb siis juba avaldamisele!

Oma pakkumisi saab hiljem ka jooksvalt täiendada.

PS! Peale info sisestamist tuleb Teile e-mailile muutmiseks vajalik link (ärge seda e-kirja siis ära kustutage).

Kui Teil vähegi tekib küsimusi seoses Avatud Uste Päeva info sisestamisega, siis palun võtke Eesti Maaturism MTÜ-ga ühendust eesti@maaturism.ee või telefoni 600 9999 teel.

Aprilli teises pooles hakkab Avatud Uste Päeva turundama ka EASi turismiarenduskeskus. Seega, mida varem saadakse Teie pakkumistest teada, on ka mida turundada.

Võtkem seda päeva hea võimalusena enda tutvustamisel ning kaasake ise ka teisi ettevõtjaid, organisatsioone ja võrgustikke! Sellel päeval oleme kõik väljas kogu maaturismi sektori tuntuse suurendamise eest!

Ühise ettevõtmise eestvedajaks on MTÜ Eesti Maaturism, mis on suurim maapiirkonna turismiettevõtjaid ühendav katusorganisatsioon Eestis.

Eesti Maaturismi Ühingu kodulehelt leiate erinevaid faile (bänner/plakat jms) päeva tutvustamiseks oma infokanalites ja ettevõtte kodulehel koos oma pakkumisega.

Olgem siis aktiivsed!

Categories
Sündmused

KuEL esimene kogunemine

22.02.2019 asutati Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL). KuEL eesmärgiks on koondada piirkonnas tegutsevaid juriidilisi ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Info ja registreerumine info@kuel.ee

Monday, April 1, 2019 at 4:00 PM – 7:00 PM UTC+03

Categories
Sündmused

Viie fir­ma esin­da­jad asu­ta­sid MTÜ Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit

Lii­du­ga kut­su­tak­se ühi­ne­ma kõi­ki Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vaid või re­gist­ree­ri­tud et­te­võt­jaid.

Jan­ne Ker­do OÜst Ker­do ja Part­ne­rid, Siim Kom­post fir­mast SR Veod OÜ, Ar­go Saul Nor­dic Hou­ses OÜst, Lee­lo Smo­la­rek Bal­ti Spoon OÜst ja Mar­tin Ur­va Emart OÜst asu­ta­sid ree­del, 22. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit, lü­hen­da­tult KUEL. Kõik viis asu­ta­ja­lii­get kuu­lu­vad uue MTÜ ju­ha­tus­se.

Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jaid koon­da­va lii­du moo­dus­ta­mi­se idee pak­kus mul­lu no­vemb­ris Jan­ne Ker­do, kui osa­les val­la­ma­jas toi­mu­nud et­te­võt­ja­te ümar­lauas. Siis le­pi­ti Ar­go Sau­li ja Lee­lo Smo­la­re­ki­ga kok­ku, et koh­tu­tak­se edas­pi­di ja aru­tak­se lii­du moo­dus­ta­mist. Al­ga­tu­se­ga ühi­ne­sid Siim Kom­post ja Mar­tin Ur­va.

Jan­ne Ker­do elab Kol­gas, on et­te­võt­ja ol­nud üle 20 aas­ta, es­malt oli FIE, aas­tal 2006 asu­tas lek­to­ri- ja kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nus­te­ga te­ge­le­va Ker­do ja Part­ne­rid OÜ.

Ta kom­men­tee­rib, et on aas­taid tund­nud, va­ja oleks ko­ha­lik­ke et­te­võt­jaid ühen­da­vat or­gan­sat­sioo­ni, et te­ha koos­tööd ja va­he­ta­da in­fot. Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ees­mär­gid on vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le kaa­sa ai­da­ta ko­gu­kon­na elu- ja et­te­võt­lus­kesk­kon­na eden­da­mi­se­le, luua si­de et­te­võ­te­te va­hel ja eden­da­da oma­va­he­list koos­tööd, ai­da­ta kaa­sa töö­koh­ta­de loo­mi­se­le val­las ning seis­ta liik­me­te ühis­hu­vi­de eest.

Jan­ne Ker­do: „Üks olu­li­ne ees­märk on ol­la koos­töö­part­ner ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le, et luua Kuu­sa­lu val­las sood­ne kesk­kond et­te­võt­lu­seks, see ai­tab tuua val­da juur­de mak­su­maks­jaid. Soo­vi­me võrd­väär­se­te part­ne­ri­te­na kaa­sa rää­ki­da val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­misp­rot­ses­sis.“

Vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le või­vad lii­du liik­meks saa­da Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vad ju­rii­di­li­sed isi­kud või FIEd, kes soo­vi­vad aren­da­da ühin­gu ees­mär­ki­de­ga koos­kõ­las ole­vat te­ge­vust, ko­hus­tu­vad täit­ma põ­hi­kir­ja ning üld­koo­so­le­ku ja ju­ha­tu­se ot­su­seid, et­te­võt­ja­te­na käi­tu­vad jät­ku­suut­li­kult ee­ti­li­selt ja au­salt.

Ju­ha­tus ko­gu­neb uues­ti es­mas­päe­val, 4. märt­sil, et va­li­da ju­ha­tu­se esi­mees ja aru­ta­da eda­sist te­ge­vust. Plaa­nis on koos­ta­da lii­du liik­me­te ee­ti­ka­koo­deks.

Laiem kok­ku­saa­mi­ne on ka­van­da­tud es­mas­päe­val, 1. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, siis oo­da­tak­se val­la tei­si et­te­võt­jaid osa­le­ma ja ühin­gu­ga lii­tu­ma.

Kuu­sa­lus Emar­ti Ehi­tus­poo­di pi­da­va fir­ma Emart OÜ üks oma­nik ja ju­ha­tu­se lii­ge Mar­tin Ur­va mee­nu­tab, et 2001. aas­tal loo­di Kuu­sa­lu val­las sa­ma­ni­me­li­ne et­te­võt­ja­te liit, too­kord oli eest­ve­da­ja Ma­ti Maa­nas Sal­mis­tult, kuid siis ei läi­nud ühin­gu te­ge­vus käi­ma.

Mar­tin Ur­va: „Üri­ta­si­me lii­tu käi­vi­ta­da, esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli Kuu­sa­lus Hir­ve­li Söö­gi­toa tei­se kor­ru­se saa­lis. Ko­gu­ne­si­me koos abi­kaa­sa­de­ga, kok­ku oli meid kol­me­küm­ne rin­gis. Re­gist­ree­ri­si­me Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du, mis hil­jem kus­tu­ta­ti re­gist­rist. Nüüd sai­me lii­du re­gist­ree­ri­da sa­ma ni­me­ga. Kind­las­ti on see väl­ja­kut­se, et liit jääks toi­mi­ma – lei­da val­la et­te­võt­ja­te­ga ühi­so­sa, ja­ga­da et­te­võt­lu­se­ga seo­tud in­fot, ha­ka­ta tun­nus­ta­ma et­te­võt­jaid, kor­ral­da­da pi­du­li­ku­maid kok­ku­saa­mi­si ja muud sel­list. Üks mõ­te on, et võiks lii­dus ja­ga­da te­ge­vu­si ka kit­sa­malt: tu­rism ja toit­lus­tus, tee­nin­duss­fäär, toot­jad ning põl­lu­ma­jan­dus. Vaa­ta­me, kui pal­jud meie­ga ühi­ne­vad, saa­da­me ot­se kut­seid ja kut­su­me pres­si­tea­te kau­du. Kind­las­ti tu­leks 1. ap­ril­li kok­ku­saa­mi­se­le eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da.“